RSIN/fiscaal nummer: 28.18.644

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
tel.: 071-5892200

IBAN-nummer NL52 RABO 0318 0227 37  ten name van de stichting HH. Petrus en Paulus te Leiden.

Doelstelling

De stichting heeft o.a. ten doel:

 • het financieel ondersteunen van r.k. instellingen in Leiden en omstreken;
 • het regelen en bevorderen van de pastorale zorg in genoemde instellingen;
 • het bevorderen van het immateriëel welzijn van cliënten van genoemde instellingen;
 • het benoemen en ontslaan van bestuursleden en/of leden van Raden van Toezicht en het al of niet goedkeuren van statutenwijzigingen van stichtingen, voor zover in de statuten van die stichtingen die taak is opgedragen.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

 • het beheren en exploiteren van daarvoor in aanmerking komende vermogenswaarden;
 • het administreren van de binnenkomende gelden in de door de gevers c.q. erflaters genoemde of bedoelde nader te benoemen fondsen;
 • het organiseren van ontspannings- en welzijnsactiviteiten.

Beleidsplan 2018-2020

Stichting HH. Petrus en Paulus richt zich momenteel voornamelijk op het welzijn van Stichting RK Zorgcentrum Roomburgh en haar bewoners en overige cliënten.

Het zorgcentrum is in 2013 volledig gerenoveerd; er is in wezen sprake van een nieuw gebouw. Omdat het om een bestaand gebouw gaat zijn er grenzen aan de mogelijkheden qua invulling van de diverse ruimten.
In feite is er gebrek aan voldoende ruimten voor restaurant, activiteiten in het kader van de functie begeleiding, film-, muziek- en concertmiddagen/-avonden, kapel, etc.

Er is slechts één zaal. Er moeten teveel activiteiten plaatsvinden in te weinig ruimten. Daarom wil Stichting HH. Petrus en Paulus zich inspannen voor de bouw van een nieuwe kapel voor Roomburgh, buiten maar aansluitend aan het zorgcentrum, zodat de huidige inpandige kapel beschikbaar komt voor bovengenoemde activiteiten.

Voorts wil Stichting HH. Petrus en Paulus, bij gebrek aan financiële middelen binnen Roomburgh, voor de cliënten van Roomburgh het ontspannings- en activiteiten- programma (deels) invullen en organiseren.

Bestuur en directie

Het bestuur was per ultimo 2018 als volgt samengesteld:

dr. G.J.P. de Vries – voorzitter
drs. J.H. Smith – secretaris
J. van Halem – penningmeester

De bestuursfuncties zijn alle onbezoldigd. Er is geen personeel in dienst.

Activiteiten 2018 – 2020

In verband met de verbouwingen in 2012 waarbij de bewoners waren verspreid over drie locaties, heeft de Stichting HH. Petrus en Paulus drie busjes aangeschaft waarmee een complete lijndienst is opgezet tussen de drie locaties. Uitgerekend was dat er daarvoor 15 chauffeurs nodig waren, hetgeen wel lastig zou worden om dezen ook daadwerkelijk te vinden. Niets bleek minder waar: er meldden zich 50 vrijwilligers aan, waarvan er uiteindelijk 35 over bleven!

In 2017 waren de busjes aan vervanging toe. De stichting heeft dankzij een gift wederom weer 3 busjes kunnen aanschaffen, zodat de vele activiteiten waarvoor vervoer nodig is, gewoon kunnen worden voortgezet.

Hierbij kan worden gedacht aan

 • de dagelijkse maaltijden die door de chauffeurs naar de juiste locaties worden gebracht.
 • vervoer van bezoekers aan het restaurant van Roomburgh;
 • deelnemers vanuit de wijk aan activiteiten.
 • bewoners die naar het ziekenhuis moeten kunnen gebruik maken van de bussen.

En tenslotte worden de bussen intensief gebruikt voor “Reisbureau Roomburgh”, gerund door vrijwilligers, die allerlei uitstapjes organiseren, waartoe het Zorgcentrum zelf geen kans ziet.

Zo zijn er vele tochten gemaakt naar Artis en Blijdorp, naar de bollen, een rozentuin, SeaLife in Scheveningen, naar het strand, waar mensen met de strandrups over het zand en door de zee zijn gereden, etc.

Vanaf 2014 is er actie gevoerd om geld in te zamelen voor een nieuwe kapel, die tussen de € 900.000,- en € 1.000.000,- gaat kosten.

Stichting HH. Petrus en Paulus is tevreden met de tot nu toe behaalde resultaten.

Jaarrekening 2018

Klik  hier om de Jaarrekening 2018 in PDF formaat te downloaden.

 

Stichting Petrus en Paulus heeft een ANBI status. Uw giften zijn daardoor mogelijk aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Meer weten?

Stuur ons een bericht

info@roomburgh.nl