Psychogeriatrische zorg (PG)

Kleinschalig wonen is een vorm van beschermd wonen.

Er wordt een gewoon huishouden gevoerd waarbij de bewoner de regie heeft over de inrichting van zijn dagelijkse leven. Een ander kenmerk van dit kleinschalig wonen is dat de medewerker onderdeel is van dit huishouden en samen met de bewoner een huishouden voert.

Door de kleinschaligheid wordt er ondersteuning op menselijke maat geboden, waarbij de individuele bewoner zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen en zich thuis kan voelen in de woning. Daarom wordt er gesproken over bewoners en niet over cliënten.

Een manier om de kleinschaligheid te waarborgen is, het hanteren van een woongroepgrootte die in principe bestaat uit 6 of 8 bewoners. Iedere bewoner heeft de beschikking over een ruime eenpersoonskamer.

Zorg passend bij kleinschalig wonen:
  • Persoonlijke aandacht
  • Veilige leefomgeving
  • Doelgroepgerichte activiteiten en uitjes
  • Dagelijks verse en gezonde maaltijden
  • Zorgupdates en contact met de zorg mogelijk via een elektronisch patiëntendossier

Heeft u vragen?

Ons team is dagelijks aanwezig om uw vragen te beantwoorden en samen met u een zorgplan op te stellen dat voor u geschikt is.

Bel ons vandaag nog

Onze diensten bij dementiezorg

De kern van kleinschalig wonen

Er wordt een gewoon huishouden gevoerd waarbij de bewoner zoveel mogelijk de regie heeft over de inrichting van zijn dagelijkse leven. Een ander kenmerk van dit kleinschalig wonen is dat de medewerker onderdeel is van dit huishouden en samen met de bewoner een huishouden voert.

Door de kleinschaligheid wordt er ondersteuning op menselijke maat geboden, waarbij de individuele bewoner zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen en zich thuis kan voelen in de woning. Daarom wordt er gesproken over bewoners en niet over cliënten.

In de woning wonen groepen ouderen waar verpleeghuiszorg wordt geboden door middel van continue, systematisch, langdurige multidisciplinaire zorg en behandeling.

Het betreft hier dus feitelijk intramurale verpleeghuiszorg in een kleinschalige setting. Het betreft een levensbestendige woonvorm.

Een manier om de kleinschaligheid te waarborgen is, het hanteren van een woongroepgrootte die in principe bestaat uit 6 of 8 bewoners. Iedere bewoner heeft de beschikking over een eenpersoonskamer.

De woning waar de bewoner verblijft, biedt binnen de mogelijkheden van Roomburgh, garanties ten aanzien van privacy, geborgenheid en veiligheid.

Eigenwaarde en respect zijn centraal

De woning biedt een woonomgeving waarin gestreefd wordt naar behoud van eigenwaarde. Dat houdt in dat het gedrag dat hoort bij een persoon gerelateerde aandoening, door zowel de medewerker als de naasten van de bewoner wordt gerespecteerd. De bewoner met zijn eigen normen en waarden maakt doorlopend eigen keuzes. Hierin wordt tevens gestreefd naar familieparticipatie, alleen wanneer de familie en bewoner dit zelf willen en in de mate waarin de naasten van de bewoner hieraan invulling kunnen en willen geven.

De doelstelling van het kleinschalig wonen is het geestelijke, lichamelijke en sociale welbevinden van de bewoner in stand houden in een op de bewoner afgestemde omgeving, teneinde een zo optimaal mogelijk laatste levensfase te bieden.

Centraal hierbij staan verder de opvang, de begeleiding en zorg van de bewoners met als doel: het activeren en onderhouden van vermogens die nog aanwezig zijn en de tekorten daarin opvangen of ondervangen. De belevingsgerichte benadering van de bewoner staat hierin centraal. ROB, validation en/of reminiscentie zijn hier benaderingsvormen. (zie later)

Persoonlijkheid, levensgeschiedenis, voorkeur, afkeur, interesses en mogelijkheden alsmede ook de fysieke conditie zijn de belangrijkste elementen waar de zorg voor bewoners op gericht wordt.

Medische en verpleegkundige problemen kunnen zo zeer op de voorgrond staan dat ze het zicht op de wezenlijke eigenschappen en mogelijkheden van de bewoner wegnemen.

Persoon voorop, technische zorg op de achtergrond

Binnen de woningen laten we de persoon(s) (eigenschappen) op de voorgrond komen waardoor de ‘technische’ zorg wat meer op de achtergrond kan blijven.

Natuurlijk is van alle bewoners duidelijk dat ze lijden aan een persoonlijke (veelal psychogeriatrische) aandoening. Veelal betekent dit dat de bewoners naar alle waarschijnlijkheid zullen veranderen gedurende de periode dat ze in de woning verblijven.

Als de bewoner aanvankelijk nog beschikt over de mogelijkheden en vaardigheden, is voornamelijk begeleiding en structuur nodig. Later zal wellicht een deel van de zelfzorg overgenomen moeten worden en uiteindelijk zullen bewoners moeten worden verpleegd.

Individuele benadering

In verband met verschillen in eigenschappen en mogelijkheden van de individuele bewoner zal een primair individuele benadering gekozen worden. Zodoende kan men rekening houden met zowel de persoon van de bewoner als wat hij binnen een bepaalde fase van zijn ziekte aankan. Dat krijgt echter uitdrukkelijk zijn uitwerking binnen de context en dynamiek van de woongroep.

Alles wat met wonen te maken heeft zal in de woongroepen worden benadrukt.

Verpleegtechnische materialen (tilhulpmiddelen, postoelen, medicijnkarren e.d.) worden zoveel mogelijk uit beeld, dus op de achtergrond gehouden.

De huiskamers, gangen, slaapkamers zijn er in eerste instantie voor de bewoners: de medewerker is er als het ware te gast, of beter gezegd gastvrouw of gastheer en dat blijkt ook uit hun gedrag naar de bewoner toe.

Elke medewerker zal ideeën hebben over wat zij als ‘wonen’ thuis kwalificeert, maar de beoordeling daarvan ligt binnen de woongroepen voornamelijk bij de bewoners en hun familie. Wat zij in dit opzicht als kwaliteit ervaren zal na overleg met de locatieleiding de doorslag geven.

Bij veel bewoners spelen vertrouwde personen om hen heen en grote rol, daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor het groepsproces.

Nieuw voor de medewerker is dat hij verantwoordelijk is voor de voeding, menukeuze, koken etc.

Huishoudelijke bezigheden zullen ook tot het takenpakket behoren.

In de goede zin van het woord is het kijkend naar het traditionele takenpakket van een medewerkende belangrijk om bij de herinrichting van de zorg- en werkorganisatie van Roomburgh veel aangeleerd gedrag te ‘vergeten’ en open te staan voor nieuw gedrag/uitdagingen.

Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg betekent het op de individuele bewoner afgestemde gebruik van belevingsgerichte benaderingswijze en communicatieve vaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevoelens, de behoeften en zowel de lichamelijke als de psychische beperkingen.

Belevingsgerichte zorg houdt in dat je jezelf probeert te verplaatsen in de ander: wat wil hij, wat voelt hij, hoe ervaart hij dingen.

Deze zorg heeft tot doel dat de bewoner zoveel mogelijk ondersteuning ervaart bij de aanpassing aan de gevolgen van zijn/haar ziekte en de opname. Dit heeft weer tot doel dat hij zich daadwerkelijk geborgen (veilig) voelt en in staat is zijn gevoel van eigenwaarde te behouden. Doordat jij je verplaatst in de bewoner, maak je werkelijk contact met hem en kan hij ook contact met jou maken.

Hierdoor ontstaat een band en daardoor voelt de ander zich geborgen. Kortom belevingsgerichte zorg speelt in op de individuele behoefte van de bewoner.

Belevingsgericht werken gaat uit van de betekenis van het gedrag. Het gaat om aanvoelen en begrijpen van gedachten en gevoelens die de bewoner over zichzelf en zijn omgeving heeft. Dit is een continu proces bij ieder contact en op elk moment van de dag. Het vereist een voortdurend luisteren, afstemmen en meebewegen en vormt een waardevolle uitdaging voor elke begeleider in de zorg en dagbesteding. Door deze methodiek toe te passen kan de mate en de kwaliteit van sociale contacten toenemen en neemt de kans op ‘probleemgedrag’ af.

Voor elke bewoner moet de toegepaste manier van belevingsgericht werken (zorg/leefplan) staan vermeld in het zorgplan. Er worden aanvullend (in bijlage) de meest toegepaste vormen van belevingsgerichte zorg beschreven die op dit moment in de zorg voor dementerenden gangbaar zijn (ROB, Validation en Reminiscentie). Een combinatie van de verschillende vormen is natuurlijk ook mogelijk, zolang alles maar vastgelegd wordt in het zorgplan.

Download onze brochures

In onze brochures vindt u een compleet overzicht van de diensten die wij leveren.

Bijlagen Size
Visie kleinschalig wonen Roomburgh 785 KB