Psychogeriatrische zorg (PG)

In Roomburgh wonen alle bewoners met dementie – zowel beginnend als in een verder gevorderd stadium –  op een afdeling met kleinschalig wonen.

De Kern van kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen is een vorm van beschermd wonen. Er wordt een gewoon huishouden gevoerd waarbij de bewoner de regie heeft over de inrichting van zijn dagelijkse leven. Een ander kenmerk van dit kleinschalig wonen is dat de medewerker onderdeel is van dit huishouden en samen met de bewoner een huishouden voert.

Door de kleinschaligheid wordt ondersteuning op menselijke maat geboden, waarbij de individuele bewoner zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen en zich thuis kan voelen in de woning.

Daarom wordt er gesproken over bewoners en niet over cliënten.

Om de kleinschaligheid te waarborgen hanteren wij een woongroep grootte die in principe bestaat uit 6 of 8 bewoners. Iedere bewoner heeft de beschikking over een eigen eenpersoonskamer.

Zorg passend bij kleinschalig wonen:
  • Persoonlijke aandacht
  • Veilige leefomgeving
  • Doelgroepgerichte activiteiten en uitjes
  • Dagelijks verse en gezonde maaltijden
  • Zorgupdates en contact met de zorg mogelijk via een elektronisch patiëntendossier

Heeft u vragen?

Ons team is dagelijks aanwezig om uw vragen te beantwoorden en samen met u een zorgplan op te stellen dat voor u geschikt is.

Bel ons vandaag nog

Onze diensten bij dementiezorg

De kern van kleinschalig wonen

In de kleinschalige woningen wonen groepen ouderen waar verpleeghuiszorg wordt geboden door middel van continue, systematisch, langdurige multidisciplinaire zorg en behandeling. Het betreft dus intramurale verpleeghuiszorg in een kleinschalige setting. De woonvorm is levensloopbesteding, dus het uitgangspunt is dat de bewoner ook bij achteruitgang bij ons kan blijven wonen.

De woning waar de bewoner verblijft, biedt binnen de mogelijkheden van Roomburgh, garanties ten aanzien van privacy, geborgenheid en veiligheid.

 

Eigenwaarde en respect zijn centraal

Binnen de woningen wordt gestreefd naar behoud van eigenwaarde. De bewoner, met zijn of haar eigen normen en waarden maakt doorlopend eigen keuzes. Er wordt gestreefd naar familieparticipatie, maar alleen wanneer de familie en bewoner dit zelf willen en in de mate waarin de naasten van de bewoner hier invulling aan kunnen en willen geven.

De doelstelling is het geestelijke, lichamelijke en sociale welbevinden van de bewoner in stand te houden, in een op de bewoner afgestemde omgeving, teneinde een zo optimaal mogelijke laatste levensfase te bieden.

Centraal staan verder de opvang, de begeleiding en zorg van de bewoners met als doel: het activeren en onderhouden van vermogens die nog aanwezig zijn en de tekorten daarin opvangen of ondervangen doormiddel van een belevingsgerichte benadering.

Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg betekent het op de individuele bewoner afgestemde gebruik van een belevingsgerichte benaderingswijze en communicatieve vaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevoelens, de behoeften en zowel de lichamelijke als de psychische beperkingen.

Belevingsgerichte zorg houdt in dat je jezelf probeert te verplaatsen in de ander: wat wil hij, wat voelt hij, hoe ervaart hij dingen. Deze zorg heeft tot doel dat de bewoner zoveel mogelijk ondersteuning ervaart bij de aanpassing aan de gevolgen van zijn/haar ziekte en de opname. Dit heeft weer tot doel dat hij zich daadwerkelijk geborgen (veilig) voelt en in staat is zijn gevoel van eigenwaarde te behouden. Belevingsgericht werken gaat uit van de betekenis van het gedrag. Het gaat om aanvoelen en begrijpen van gedachten en gevoelens die de bewoner over zichzelf en zijn omgeving heeft. Dit is een continu proces bij ieder contact en op elk moment van de dag. Het vereist een voortdurend luisteren, afstemmen en meebewegen en vormt een waardevolle uitdaging voor elke begeleider in de zorg en dagbesteding. Door deze methodiek toe te passen kan de mate en de kwaliteit van sociale contacten toenemen en neemt de kans op ‘probleemgedrag’ af.

Persoon voorop, technische zorg op de achtergrond

Medische en verpleegkundige problemen kunnen zo zeer op de voorgrond staan dat ze het zicht op de wezenlijke eigenschappen en mogelijkheden van de bewoner wegnemen. Persoonlijkheid, levensgeschiedenis, voorkeur, afkeur, interesses en mogelijkheden alsmede ook de fysieke conditie zijn de belangrijkste elementen waar de zorg voor bewoners op gericht wordt. Het gedrag dat hoort bij een persoonsgerelateerde aandoening wordt door zowel de medewerker als de naasten van de bewoner gerespecteerd. Binnen de woningen laten we de persoon(s) (eigenschappen) op de voorgrond komen waardoor de ‘technische’ zorg wat meer op de achtergrond kan blijven.

Natuurlijk is van alle bewoners duidelijk dat ze lijden aan een persoonlijke (veelal psychogeriatrische) aandoening. Veelal betekent dit dat de bewoners naar zullen veranderen gedurende de periode dat ze in de woning verblijven. De bewoner kan aanvankelijk nog beschikken over de mogelijkheden en vaardigheden om een hoop dingen zelf te kunnen doen. Er is dan voornamelijk begeleiding en structuur nodig. Later zal wellicht een deel van de zelfzorg overgenomen moeten worden en uiteindelijk kunnen bewoners moeten worden verpleegd.

Individuele benadering

In verband met verschillen in eigenschappen en mogelijkheden van de individuele bewoner zal een primair individuele benadering gekozen worden. Zodoende kan men rekening houden met zowel de persoonlijkheid van de bewoner als wat hij binnen een bepaalde fase van zijn ziekte aankan. Dat krijgt echter uitdrukkelijk zijn uitwerking binnen de context en dynamiek van de woongroep. Alles wat met wonen te maken heeft zal in de woongroepen worden benadrukt.

Verpleegtechnische materialen (tilhulpmiddelen, postoelen, medicijnkarren e.d.) worden zoveel mogelijk uit beeld, dus op de achtergrond gehouden.

De huiskamers, gangen, slaapkamers zijn er in eerste instantie voor de bewoners: de medewerker is er als het ware te gast, of beter gezegd gastvrouw of gastheer en dat blijkt ook uit hun gedrag naar de bewoner toe.

Elke medewerker zal ideeën hebben over wat zij als ‘wonen’ thuis kwalificeert, maar de beoordeling daarvan ligt binnen de woongroepen voornamelijk bij de bewoners en hun familie. Wat zij in dit opzicht als kwaliteit ervaren zal na overleg met de locatieleiding de doorslag geven.

Bij veel bewoners spelen vertrouwde personen om hen heen en grote rol, daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor het groepsproces. Nieuw voor de medewerker is dat zij verantwoordelijk is voor de voeding, menukeuze, koken, etc.. Huishoudelijke bezigheden zullen ook tot het takenpakket behoren.

Download onze brochures

In onze brochures vindt u een compleet overzicht van de diensten die wij leveren.